Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA POTOVANJA, IZLETE IN TURISTIČNE ARANŽMAJE
 
1. člen (splošna določila)

 
Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma prijave na izbran izlet, potovanje ali aranžma (v nadaljevanju: turistični aranžma), ki jo skleneta Posavc d.o.o., Levstikova ulica 2a, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Agencija Posavc) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba v programu. 

V primeru telefonske prodaje, prodaje preko e-maila oziroma prodaje na spletu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko, preko e-maila ali preko spleta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodili se potnik lahko seznani na spletni strani: www.visitposavje.com oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer Agencija Posavc kot organizator objavlja svoje storitve na spletu, kjer so posebej označeni in dostopni. 

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Agencija Posavc in nanj se nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.
 
2. člen (cene)
 
Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa. Agencija Posavc si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 15 dni pred pričetkom potovanja v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 20%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Agencija Posavc pa potniku povrne vplačani znesek.

Agencija Posavc lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Agencija Posavc ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

V vseh cenah iz ponudbe Agencije Posavc je že vključen pripadajoč davek na dodano vrednost.
 
3. člen (storitve, vštete v ceno)
 
V kolikor v programu ni drugače določeno, so v ceno programov vštete prevozne storitve, organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. V kolikor ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo. Cene veljajo za potrebno minimalno število potnikov, ki je navedena v programu, razen za zaključene skupine, kjer se cena določa glede na število potnikov.
 
4. člen (posebne storitve)
 
Posebne storitve so storitve, ki praviloma niso vštete v ceno programa (prilagoditev programa, posebna prehrana, dodatni ogledi, storitve, izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vstopnine...) zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača. 

Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa, če ni v programu določeno drugače. 

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku Agencije Posavc v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, in po ceni, veljavni na kraju samem.
 
5. člen (prijava)
 
Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira Agencija Posavc, prijavi v njeni poslovalnici ali pisno preko e-maila, po telefonu oziroma preko spleta. Po prijavi skleneta Agencija Posavc in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. (9. člen teh Splošnih pogojev). 

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Agencije Posavc. Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, s čimer postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost za potnika.

Agencija Posavc mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.
 
6. člen (plačilo)
 
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo z nakazilom na transakcijski račun Agencije Posavc ali plačilo izvrši preko blagajne na prodajnem mestu. Potnik ob prijavi plača stroške rezervacije oziroma znesek za do tistega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30 % cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Agencija Posavc ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Pravočasno in pravilno plačani stroški prijave jamčijo potniku pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.
 
7. člen (odstopnina)
 
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njemu ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša 10% cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:
- uradni poziv,
- nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje, 
- nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci), ki potniku onemogočajo potovanje.

Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokazila najkasneje v roku treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa. V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom potovanje odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek. Agencija Posavc ima v tem primeru le pravico do povrnitve administrativnih stroškov, potniku pa se vrednost vplačane odstopnine ne vrne. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži Agencija Posavc povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našla Agencija Posavc, ima Agencija Posavc  pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov.
 
8. člen (odpoved ali sprememba programa s strani Agencije Posavc)

Agencija Posavc si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. Agencija Posavc si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno, število potnikov.
Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  • za potovanja s panoramskim avtobusom najmanj 20 potnikov,
  • za potovanja z drugimi avtobusi najmanj 40 potnikov oz.
  • za potovanja z drugimi prevoznimi sredstvi kot je zapisano v programu oz. najmanj 80% zasedenost. 

V primerih, ko Agencija Posavc izrecno pisno jamči odhod oziroma ''garantira odhod', ne more odpovedati potovanja.

Agencija Posavc si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Agencijo Posavc pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenila pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

Agencija Posavc si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče,…), ki jih ni mogla pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo Agencija Posavc  potnika obvestila takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedla razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, krije Agencija Posavc.

Agencija Posavc ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Agencija Posavc odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Agencija Posavc potnike nemudoma obvesti.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih Agencija Posavc ni mogla pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem pa ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija Posavc namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Agencija Posavc ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v turističnem objektu, gostinskem objektu ali na prevoznem sredstvu.
 
9. člen (potnikova odpoved ali sprememba programa)
 
Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil, preko elektronske pošte ali spleta. V tem primeru ima Agencija Posavc pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
  • do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 20 EUR, 
  • 29-22 dni pred odhodom 20 % cene, 
  • 21-15 dni pred odhodom 30 % cene, 
  • 14-8 dni pred odhodom 50 % cene, 
  • 7-1 dni pred odhodom 80 % cene, 
  • na dan odhoda in po odhodu 100% cene. 
Pri turističnem aranžmaju »kopanja« vračilo denarja ni mogoče.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Agencija Posavc ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Agenciji Posavc narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal. Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo Posavc, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.
 
10. člen (prodaja oz. posredovanje aranžmajev)
 
Agencija Posavc ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Vsi programi, kjer nastopa Agencija Posavc kot posrednik, so posebej označeni, Agencija Posavc je kot posrednik navedena na prijavnici/voucherju.
 
Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Šteje se, da Agencija Posavc prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Potnik se lahko sam odloči ali bo morebitno reklamacijo uveljavljal pri organizatorju storitve ali pri posredniku.
 
11. člen (telefonska prodaja programov)

 
V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Agencije Posavc. V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.
 
12. člen (prodaja programov preko spleta)
 
V primeru naročila oziroma prodaje programa preko spleta na osnovi prijavnice veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljena na spletni strani Agencije Posavc. V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani Agencije Posavc nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh

Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program Agencija Posavc preko spleta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.
 
13. člen (informacije)
 
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Agencije Posavc bolj od navedb v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljaven napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave. Objavljene internetne strani hotelov in drugih turističnih destinacij služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na njihovih straneh Agencija Posavc nima vpliva in zanje ne odgovarja.
 
14. člen (reklamacije oz. pritožbe)
 
Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh (2) mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Agencija Posavc le-te vsebinsko ne obravnava.
 
Brez pisne reklamacije Agencija Posavc ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Agencija Posavc reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo gostinca, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. 

Agencija Posavc je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih 8 dneh po njenem prejemu. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Agencija Posavc ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.
 
15. člen (uporaba podatkov)
 
Agencija Posavc vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Agencije Posavc. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi.

16. člen (potni dokumenti)
 
Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Agencija Posavc za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje.

V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Agencija Posavc tako, kot da je potnik program odpovedal. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj.

V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.
 
17. člen (izguba dokumentov)
 
V kolikor potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika Agencije Posavc. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.
 
18. člen (prtljaga)
 
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika.
 
19. člen (potovanje z otroci)
 
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

20. člen (potovanje mladoletnih oseb)

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v organizaciji Agencije Posavc v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim/o starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji Agencije Posavc na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati z Agencijo Posavc in le-ta si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

21. člen (odgovornost potnikov)

V avtobusih kajenje ni dovoljeno. 

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Potnik ne sme namerno ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje v višini dejanskih stroškov.

Potnik oz. naročnik prevoza je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu v višini dejansko nastalih stroškov. Potnik oz. naročnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. 
 
22. člen (adrenalinske vožnje)


Adrenalinskih voženj se osebe udeležujejo na lastno odgovornost. 

Pri adrenalinski vožnji z UTV 625 EX je potrebno imeti opravljen izpit za B kategorijo. Za najem štirikolesnika UTV 625 EX se plača kavcija v višini 100,00 eur ob najemu vozila. V primeru časovne prekoračitve najema vozila oz. poškodbe vozila, se strošek poračuna s kavcijo oz. se strošek stranki dodatno zaračuna, če le-ta preseže 100,00 eur.

23. člen (kopanja)
 
V turistični aranžma kopanje v Termah Čatež in na Bazenu Brestanica  je vštet tudi prevoz s turističnim avtobusom po terminih, ki se določijo za vsak turistični aranžma posebej.
 
Otroci do starosti 7 let se lahko udeležijo kopanja samo v spremstvu odrasle osebe.
 
Cene posameznega kopanja so objavljene na spletni strani. Agencija Posavc si pridržuje pravico do spremembe teh cen.
 
Za udeležbo na kopanju s turističnim avtobusom je potrebno opraviti prijavo na naši spletni aplikaciji in opraviti nakup kart na enem izmed prodajnih mest. V primeru, da oseba karto kupi, ne opravi pa prijave preko spletne aplikacije, Agencija Posavc ne more zagotoviti prostega mesta na turističnem avtobusu in v tem primeru tudi ne odgovarja, če so bila vsa mesta za predviden termin zapolnjena.
 
Karte veljajo samo na dan koriščenja. V primeru izgube karte ni mogoča izdaja duplikata.
 
Ko je opravljena elektronska prijava za določen termin kopanja, je mogoče prestaviti rezerviran termin samo v primeru, če potnik o želeni spremembi pisno ali preko elektronske pošte obvesti agencijo Posavc najmanj 5 delovnih dni pred izvedbo termina. Vračilo denarja ni mogoče.  
 
Pri koriščenju kart v turističnih aranžmajih se morajo upoštevati pravila in pogoji Term Čatež d.d. in Bazena Brestanice (upravljalec: Mladinski center Krško). Agencija Posavc za vedenje svojih potnikov in morebitne škode, ki jo povzročijo, ne odgovarja.
 
»Kopanje Posavček« lahko na bazenih Term Čatež koristijo otroci do 5. leta, na bazenu Brestanica pa do 4. leta starosti.

Zgornje določbe smiselno veljajo tudi pri turističnem aranžmaju Kopalni bus na morje - Portorož in Kopalni bus na morje - otok Krk.

24. člen (zimovanje in vremenske razmere)
 
Pomanjkanje snega, prenizke ali previsoke temperature niso razlogi, ki bi šteli za višjo silo, zato Agencija Posavc ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

25. člen (sprememba predpisov)

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo to področje, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

26. člen (spreminjanje splošnih pogojev)

Ponudnik si pridružuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Spremembe pogojev poslovanja začnejo veljati z dnevom objave na spletnem mestu podjetja Posavc d.o.o.

27. člen (reševanje sporov)

Stranki bosta spore skušali reševati sporazumno, sicer je pristojno stvarno pristojno sodišče v Brežicah.

28. člen (začetek veljavnosti)
 
Ti splošni pogoji veljajo od 01.05.2016 in veljajo do preklica oziroma objave novih.
 

D I R E K T O R:
Ivan VOGRINC, dipl. inž. str.